Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο οριστικής παρατατικού του ρήματος εἰμὶ στις παρακάτω φράσεις άσκηση

α. Ὁ Ἀριστείδης δίκαιος .
β. Ἰατρὸς ἄτεχνος.
γ. Ἡ μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ καλαὶ .
δ. Ἐγὼ σύμβουλος ἀγαθὸς ὑμῖν.
ε. Ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως οὗτος .