Να γράψετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στον αντίστοιχο τύπο του παρατατικού (όσα δίνονται στον ενεστώτα) ή του ενεστώτα (όσα δίνονται στον παρατατικό): άσκηση

Ὁ δοῦλος βοηθὸς ἦν τοῦ κυρίου αὐτοῦ
β. Ὑμεῖς ἐστε προγόνων ἀγαθῶν.
γ. Οἱ τριάκοντα ἦσαν τύραννοι.
δ. Σὺ εἶ φίλος ἡμῖν.
ε. Δημοσθένης ἦν δεινότατος λέγειν.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός