Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων doc

α. Ὁ στρατηγὸς (κηρύττει, οριστ. αορ.) τὸν πόλεμ.
β. Αἱ μυροφόρ μύρον (φέρω, οριστ. παρατ.).
γ. Οἱ πολέμι τὴν αὑτῶν δύναμιν (ἀθροίζω, οριστ. παρατ.).
δ. Κῦρος (κελεύω, οριστ. αορ.) τοὺς στρατιώτ μάχεσθαι.
ε. Σὺ (φυλάττω, οριστ. αορ.) τὴν τῶν νόμ τάξιν.