Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος, αὕτη, τοῦτο άσκηση

 
α. Οἱ τόποι χθαμαλοί εἰσιν.
β. Τά παιδία οὐχ ἐγίγνωσκον τοὺς κινδύνους.
γ. τὸ ἀριστεῖον λαμβάνει.
δ. ᾽Εκεῖνοι εἰς τὸν ἀγῶνα κατέστησαν ἡμᾶς.
ε. ἡ ψῆφος τοῦ δικαστοῦ ἐστιν.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός