Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο τα δευτερόκλιτα επίθετα άσκηση

Ασκήσεις  αρχική επόμενο μέρος

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι δευτερόκλιτο επίθετο.

Γλωσσικά σχόλια.

μεθ’ ἑτέρων τινῶν ἔπλει = ταξίδευε με καράβι μαζί με άλλους
ὁ χειμών = η κακοκαιρία, η θαλασ σοταραχή
τῆς νηὸς περιτραπείσης = αφού ανατράπηκε το πλοίο του
διενήχοντο (ρ. διανήχομαι) = κολυμπούσαν
τὴν ᾽Αθηνᾶν ἐπικαλούμενος μυρία ἐπηγγέλλετο = επικαλούνταν συνε χώς την Αθηνά τάζοντάς της ένα σωρό πράγματα
παρανηχόμενος = που κολυμπούσε πλάι του
σὺν ᾽Αθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει = μαζί με την επίκληση στην Αθηνά, κούνα και τα χέρια σου
᾽Ανὴρ Αθηναῖος μεθ’ τινῶν ἔπλει. Καὶ δὴ χειμῶνος γενομένου καὶ τῆς νηὸς περιτραπείσης οἱ μὲν πάντες διενήχοντο, ὁ δὲ ᾽Αθηναῖος παρ' τὴν ᾽Αθηνᾶν ἐπικαλούμενος ἐπηγγέλλετο, εἰ περισωθείη. Εἷς δέ τις τῶν συννεναυαγηκότων παρανηχόμενος ἔφη πρὸς αὐτόν· σὺν ᾽Αθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει.

Μύθος του Αισώπου