Να εντοπίσετε στο παρακάτω κείμενο τα δευτερόκλιτα επίθετα άσκηση

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι δευτερόκλιτο επίθετο.

Γλωσσικά σχόλια.

μεθ’ ἑτέρων τινῶν ἔπλει = ταξίδευε με καράβι μαζί με άλλους
ὁ χειμών = η κακοκαιρία, η θαλασ σοταραχή
τῆς νηὸς περιτραπείσης = αφού ανατράπηκε το πλοίο του
διενήχοντο (ρ. διανήχομαι) = κολυμπούσαν
τὴν ᾽Αθηνᾶν ἐπικαλούμενος μυρία ἐπηγγέλλετο = επικαλούνταν συνε χώς την Αθηνά τάζοντάς της ένα σωρό πράγματα
παρανηχόμενος = που κολυμπούσε πλάι του
σὺν ᾽Αθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει = μαζί με την επίκληση στην Αθηνά, κούνα και τα χέρια σου
᾽Ανὴρ Αθηναῖος μεθ’ τινῶν ἔπλει. Καὶ δὴ χειμῶνος γενομένου καὶ τῆς νηὸς περιτραπείσης οἱ μὲν πάντες διενήχοντο, ὁ δὲ ᾽Αθηναῖος παρ' τὴν ᾽Αθηνᾶν ἐπικαλούμενος ἐπηγγέλλετο, εἰ περισωθείη. Εἷς δέ τις τῶν συννεναυαγηκότων παρανηχόμενος ἔφη πρὸς αὐτόν· σὺν ᾽Αθηνᾷ καὶ χεῖρα κίνει.

Μύθος του Αισώπου


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός