Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τα δευτερόκλιτα ουσιαστικά και επίθετα του κειμένου, διατηρώντας την πτώση και το γένος (στα επίθετα): άσκηση

Καὶ τροφὸς τροφ καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς παιδαγωγ καὶ αὐτὸς ὁ πατήρ περὶ τούτου διαμάχονται, ὅπως βέλτιστος βέλτιστ ἔσται ὁ παῖς, παρ’ ἕκαστον ἕκαστ καὶ ἔργον ἔργ καὶ λόγον λόγ διδάσκοντες καὶ ἐνδεικνύμενοι ὅτι τὸ μὲν δίκαιον δίκαι, τὸ δὲ ἄδικον ἄδικ, καὶ τόδε μὲν καλόν καλ, τόδε δὲ αἰσχρόν αἰσχρ, καὶ τόδε μὲν ὅσιον ὅσι, τόδε δὲ ἀνόσιον ἀνόσι, καὶ τὰ μὲν ποίει, τὰ δὲ μὴ ποίει.
Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-d