Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος, αὕτῃ τοῦτο άσκηση

α. Δαρεῖος οὐκ ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν.
β. Καὶ τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη.
γ. Τὰ παιδία οὐκ ἐγίγνωσκον τοὺς κινδύνους.
δ. ᾽Αλκιβιάδης ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐπορεύετο.