Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στην οριστική ενεστώτα και μέλλοντα (στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό): doc

πρότασηενεστώτας μέλλοντας
α. Τῆς πόλεως ἦρχον οἱ πλούσιοι. ἄρχ ἄρ
β. Οὐκ ἔπεισαν τοὺς συμμάχους οἱ τῶν Λακεδαιμονίων πρέσβεις. πείθ πεί
γ. Δαρεῖος ἔπεμψεν ἄγγελον εἰς τὰς ᾽Αθήνας. πέμπ πέμ
δ. Οἱ Πέρσαι ἐκήρυξαν τὸν πόλεμον τοῖς ᾽Αθηναίοις. κηρύ κηρύ
ε. Οἱ παῖδες ἐφύλαξαν τὰς τοῦ πατρὸς συμβουλάς. φυλά φυλά