Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στην οριστική παρατατικού και αορίστου (στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό): doc

πρότασηπαρατατικός αόριστος
α. ῾Ο ἀγαθός φίλος ἑαυτόν τάττει πρός πᾶν τό ἐλλεῖπον τῷ φίλῳ. τα τα
β. Οἱ σύμμαχοι κινδυνεύουσιν. κινδύνευ κινδύνευ
γ. ῾Ο παιδοτρίβης τοὺς παῖδας γυμνάζει. γύμνα γύμνα
δ. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν. πίστευ πίστευ
ε. Ἀγαμέμνων τὴν θυγατέρα Ἰφιγένειαν ἐν Αὐλίδι θύει. θυ θυ