Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στην οριστική παρακειμένου και υπερσυντελίκου (στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό):  doc

πρόταση

παρακείμενος

υπερσυντέλικος

α. Τὰ συσσίτια τε ὑμῖν συντάττει ὁ νόμος...

β. ... ρίπτουσιν ἑαυτούς εἰς τοὺς πολεμίους.

γ. Καὶ τὰ Μηδικά ἅρματα πείθει Κῦρος Κυαξάρην ...

δ. Σύ δ’ οὕτω σφόδρα πιστεύεις τοῖς σεαυτοῦ λόγοις...

ε. Ἐν τῷ δεσμωτηρίω πλείω χρόνον ἤ ἔξω διατρίβει.