Να συμπληρώσετε το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις doc

Ασκήσεις  Αρχική