Να συμπληρώσετε το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις doc