Το κατηγορούμενο

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

• Κύριοι Όροι • Υποκείμενο • Κατηγορούμενο • Αντικείμενο (βασικά) • Αντικείμενο (μονόπτωτα-δίπτωτα) •

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το κατηγορούμενο στα αρχαία ελληνικά.

Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ)

Τι είναι το κατηγορούμενο;

Πώς βρίσκουμε το κατηγορούμενο;

Ποια ρήματα χρησιμοποιούνται ως συνδετικά;

Τι χρησιμοποιείται ως κατηγορούμενο;

Κατηγορούμενο του υποκειμένου ή του αντικειμένου

Σε ποια πτώση μπαίνει το κατηγορούμενο;

Επιρρηματικό κατηγορούμενο!

Προληπτικό κατηγορούμενο

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία