Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις doc

α. Οὗτος ἐθαύμαζε τὴν ἀρετ τῶν προγόνων.
β. Οἱ Ἀθηναῖοι ἔπεμπον τοὺς νέ πρὸς τοὺς διδασκάλους.
γ. Καὶ ἔνθεν ὁρμηθεὶς πόλ ἔκτισεν Ἀλέξανδρος.
δ. Ἡ πόλις ἐκράτησε τῶν ἐχθρ καὶ τρόπαι ἔστησεν.
ε. Οἱ Ἀθηναῖοι τοῖς συμμάχ ὠργίζοντο.