Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις που λείπουν στις παρακάτω προτάσεις doc

2ο μέρος της άσκησης

α. Οὗτος ἐθαύμαζε τὴν ἀρετ τῶν προγόνων.
β. Οἱ Ἀθηναῖοι ἔπεμπον τοὺς νέ πρὸς τοὺς διδασκάλους.
γ. Καὶ ἔνθεν ὁρμηθεὶς πόλ ἔκτισεν Ἀλέξανδρος.
δ. Ἡ πόλις ἐκράτησε τῶν ἐχθρ καὶ τρόπαι ἔστησεν.
ε. Οἱ Ἀθηναῖοι τοῖς συμμάχ ὠργίζοντο.