Να κλίνετε στον χρόνο που βρίσκονται τους ρηματικούς τύπους: γίγνομαι, ἄρξομαι

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

 
γίγνομαι ἄρξομαι
γίγν ἄρξ
γίγν ἄρξ
γιγν ἀρξ
γίγν ἄρξ
γίγν ἄρξ