Να μεταφέρετε στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα μέσης φωνής όσα από τα παρακάτω ρήματα βρίσκονται στον μέλλοντα και το αντίστροφο doc

Ασκήσεις  Αρχική

ἀποτρέπεσθε ἀποτρέεσθε
ἀντιτασσόμεθαἀντιταόμεθα
φυλάττονταιφυλάονται
παιδεύσεταιπαιδεύται
κόψῃκό
πραξόμεθαπραόμεθα