Να συμπληρώσετε τον σωστό τύπο οριστικής μέλλοντα του ρ. εἰμί στα αποσπάσματα doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Εὰν κολάζητε τοὺς ἀδικοῦντας, ὑμῖν οἱ νόμοι καλοὶ καὶ κύριοι.
β. ᾽Εδιδάχθη ὑπό τινων ὅτι διορύξας τὸν ἰσθμὸν αἴτιος τοῦ κατακλυσθῆναι τὴν Αἴγυπτον.
γ. Σοῦ οὐδεὶς δικαστὴς πικρότερος.
δ. Οὗτοι, φίλιοι μὲν ἥκοντες καὶ εἰρηνικὰ διαγγέλλοντες, σωτῆρες .