Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος την οριστική του χρόνου που δίνεται στην παρένθεση doc

Ασκήσεις  Αρχική

Εγώ, ἔφη, παρασκευά (παρασκευάζομαι, μέλλ.) πείθεσθαι τοῖς νόμοις.
Ὁ ἑρμηνεὺς εἶπε περσιστί ὅτι παρὰ βασιλέως στρατιῶται πορεύ (πορεύομαι, μέλλ.) πρὸς τὸν σατράπην.
Πατρὸς ὁ Κῦρος λέγ (λέγομαι, ενεστ.) γενέσθαι Καμβύσου.
Εἰς τὸ τῆς ᾽Αθηνᾶς καὶ ῾Ηφαίστου οἴκημα τὸ κοινὸν Προμηθεὺς λαθὼν εἰσέρχ (εἰσέρχομαι ενεστ.).
Διαβεβηκόσι αὐτοῖς φαίν (φαίνομαι, ενεστ.) Μιθραδάτης, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους.