Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού διατηρώντας τον χρόνο και τη φωνή doc

Ασκήσεις  Αρχική

προηγόρευσεπροηγόρευσ
κατελύσωκατελύσ
διεπράξαντοδιεπράξα
ἐπορεύοντοἐπορεύε
ἔκτισεἔκτισ
ἔπειθεςἐπείθ