Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο οριστικής του χρόνου που ζητείται στην παρένθεση: doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. ῞Οσοι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ὅπλα φερ (φέρω, παρατ.), οὗτοι
γυμνοὶ γίγν (γίγνομαι, παρατ.) πρὸς τὰ τοξεύματα καὶ τἆλλα βέλη·
ἀνεχώρησαν οὖν καὶ αὐτοῦ στρατοπευδεύ (στρατοπεδεύομαι, αόρ.) παρὰ τὸν ποταμόν.
β. Οἱ μὲν῞Ελληνες παρσκευάζ (παρασκευάζομαι, παρατ.) πρὸς τοὺς Πέρσας καὶ πρὸς τὸν κίνδυνον·
οἱ δὲ πολέμιοι τόξευ (τοξεύω, παρατ.) καὶ ἐσφενδόνων.
γ. ῾Ηριππίδας, ἐπεὶ ὑπέσχετο αὐτῷ, θύ (θύομαι, παρατ.)
καὶ πορεύ (πορεύομαι, παρατ.) σὺν ᾗ εἶχε δυνάμει.
δ. Μετὰ δὲ τοῦτο ρ (ἄρχομαι, αόρ.) λόγου ὁ Φαρνάβαζος.