Να συμπληρώσετε τα κενά των φράσεων με τους τύπους οριστικής των ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. doc

Ασκήσεις  Αρχική


α. ἄρχ (ἄρχομαι, ενεστ.) ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη Ἀθηναίων καὶ Πελοποννησίων καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμμάχων, ἐν ᾧ καταστάντες ξυνεχῶς ἐπολέμουν· γρα (γράφομαι, γ΄ εν. παρακ.) δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα γίγν (γίγνομαι, γ΄ εν. παρατ.) κατὰ θέρος καὶ χειμῶνα.
β. Οὗτος κέλευ (κελεύω, παρατ.) οὖν τοὺς λέγοντας ἐν τῷ δήμῳ τῇ μὲν εἰρήνῃ μὴ ἐπιτιμᾶν· εἰ δέ τι μὴ καλῶς γέγρα (γράφομαι, παρακ.) ἐν τῇ εἰρήνῃ, τοῦτ' ἐπανορθώσασθαι.
γ. ῾Ο δῆμος τῶν ᾽Αθηναίων κόμι (κομίζομαι, παρακ.) τιμωρίαν, πρῶτον μὲν παρὰ θεῶν, μετὰ δὲ, ταῦτα παρ’ ἡμῶν τῶν ἀδικηθέντων.
δ. Βέλτιον ἂν ἡμῖν εἶχε, ἐξ ἀρχῆς εἰ ταῦτ’ ψηφί (ἀποψηφίζομαι, α΄πληθ. υπερσ.).
ε. Σὺ δὲ ταύτης λλα (ἀπαλλάττομαι, παρακ.) τῆς ἀσθενείας καὶ εἰς τὴν τῶν οὐρανῶν ἐνεγράφης πολιτείαν.