Να μεταφέρετε τα απαρέμφατα στη μ.φ. στο χρόνο που βρίσκονται: doc

Ασκήσεις  Αρχική

λύεινλύ
γράφεινγράφ
παιδεύσεινπαιδεύ
παιδεῦσαιπαιδεύ
πέμψεινπέμ
πέμψαιπέμ