Να συμπληρώσετε τα κενά με τον ρηματικό τύπο που ζητείται στην παρένθεση: doc 

Ασκήσεις  Αρχική

 
α. Ἐν τῇ Σπάρτῃ πάντες πείθ (πείθομαι, οριστ. ενεστ.) ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοῖς νόμοις.
β. Ἐν ταῖς πόλεσι πάντες χρηματίζ [χρηματίζομαι, οριστ. ενεστ. (= αποκτώ χρηματα)], ὃσον δύνανται ὁ μὲν γεωργεῖ, ὁ δὲ ναυκληρεῖ, ὁ δὲ ἐμπορεύ (ἐμπορεύομαι, οριστ. ενεστ.), οἱ δὲ καὶ ἀπό τεχνῶν τρέφ (τρέφομαι, ενεστ.).
γ. Οἱ παῖδες τοῦ Ήρακλέους ἔφευγον μὲν Ἐυρυσθέα, ξηλαύν (ἐξελαύνομαι, οριστ. παρατ.) δὲ ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλήνων.
δ. Τότε οὖν λόγοι πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ τῆς εἰρήνης γίγν (γίγνομαι, οριστ. παρατ.).
ε. Κῦρος δ' ἐπὶ τούτοις μετπέμ (μεταπέμπομαι, οριστ. αορ.) Λύσανδρον.