Άσκηση στην προσωπική αντωνυμία  άσκηση

Βρες τις 16 λέξεις που είναι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται.

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος της προσωπικής αντωνυμίας.

Κύων καὶ πρόβατον.

Ὅτε τὰ ζῷα φωνὴν εἶχε, τὰ πρόβατα ἔλεγε τῷ δεσπότη· «, ὦ δέσποτα, ἔριά παρέχομεν καὶ τυρόν τοῖς δ' ἀμνοῖς τρέφομεν τὰ τέκνα. δ’ οὐδὲν παρέχεις , εἰ μή ἐκ τῆς γῆς λαμβάνομεν· ὁ δέ κύων, καίτοι οὐδέν παρέχει , ἐκ τοῦ σίτου καθ’ ἡμέραν λαμβάνει». Ὁ δὲ κύων ἔλεγεν· «῏Ω ἀνόητον πρόβατον, ἡ γλῶσσά προτρέχει τῆς διανοίας. εἰμι χρησιμώτερος · ἔργον μὲν γὰρ ἐστι παρέχειν τὰ ἀγαθὰ τῷ δεσπότῃ, ἄλλον δὲ πόνον οὐκ ἔχετε. Εἰ δ’ μὴ ἐφύλαττον , ἐκινδυνεύετε ἂν πάσχειν κακὰ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν. δ’ ἀνάγκη ἀεὶ φυλάττειν καὶ σῴζειν ἐκ τῶν κινδύνων ».


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός