Ρήματα σε άω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. Τί ταῦτ’ ἀνι (ἀνιῶ: β' εν. οριστ. ενεστ. εν.φ.) μ’ οὐδὲν ὠφελουμένη;
2. εἰ δὲ κολακικῆς ῥητορικῆς ἐνδείᾳ τελευτ (τελευτῶ: α' εν. ευκτ. ενεστ. εν.φ.) ἔγωγε,
3. ἐτιμ (τιμῶμαι: γ' εν. πρτ. μ.φ.) δεύτερος μετὰ τὸν Πελοπίδαν
4. τοῦ μὴ ποιεῖν τὸ κελευόμενον μὴ τολμ (τολμῶ: απρμφ. ενεστ. εν.φ.) διακινδυνεύειν
5. Ἀλλ’ εἰ δοκεῖ, πλέωμεν, ὁρμ (ὁρμῶ: γ' εν. πρστ. ενεστ. μ.φ.) ταχύς
6. τότε τὰς σκιὰς ἑώρ, (ὁρῶ: γ' εν. παρτ. εν.φ.) τί ἂν οἴει αὐτὸν εἰπεῖν
7. σὺ δ’ εἴ τι ἐν νῷ ἔχεις πρὸς ταῦτα, μὴ σιώπ (σιωπῶ: β' εν. πρστ. ενεστ. εν.φ.)
8. ἡ ναυμαχία ἐτελεύτ (τελευτῶ: γ' εν. παρτ. εν.φ.) ἐς νύκτα
9. πάντα δὲ σκοπῶν ηὕρισκον οὐδὲν πλὴν ἀνι (ἀνιῶ: απρμφ. ενεστ. μ.φ.) παρόν
10. καὶ ἃ νυνδὴ ἠρωτ (ἐρωτῶ: α' πληθ. παρτ. εν. φ.) περὶ αὐτῶν;