Ρήματα σε άω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. οὐ γάρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτ (ἐρωτῶμαι: γ' εν. ευκτ. εν. μ.φ.) ὑπ' αὐτοῦ
2. Ὁ δέ Σιλανός ὁ μάντις ἐβ (βοῶ: γ' εν. παρτ. εν. φ.)
3. ἔστιν ὅπως αἱ αἰτίαι, ἃς Φίλιππος αἰτι (αἰτῶμαι: γ' εν. ορ. ενεστ. μ.φ.)
4. ἔτι δὲ ἀκρο (ἀκροῶμαι: ον. πληθ. αρσ. μτχ. ενεστ.) τῶν μιμήσεων γίγνονται πάντες συμπαθεῖς
5. βούλονται γὰρ τἀγαθὰ καὶ ἀπαντ (ἀπαντῶ: γ' πληθ. οριστ. ενεστ. εν. φ.) εἰς τὰς χρείας
6. διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸς ἐξαρτ (ἐξαρτῶμαι: γ' εν. οριστ. ενεστ. εν.φ.)
7. τίνος ἂν ἕνεκα πρὸς ἡμᾶς βασιλεὺς πολεμοίη ἢ χρήματα δαπαν; (δαπανῶ: γ' εν. ευκτ. ενεστ. εν.φ.)
8. Ἐκεῖνον μὲν τοίνυν (ἐῶ: α' πληθ. οριστ. ενεστ. εν.φ.), ἐπειδὴ καὶ ἄπεστιν
9. χρυσίον γε μὴν καὶ ἀργύριον ἐρευν (ἐρευνῶμαι: γ' εν. οριστ. ενεστ. μ.φ.)
10. μὴ μόνον ἐρ (ἐρωτῶ: β' εν. πρστ. ενεστ. εν.φ.) μηδὲ φιλοτιμοῦ