Ρήματα σε άω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

ἀντανακλῶμαιἀντανεκλῶ ἀντανεκλ
κοιμῶ κοιμῴηνκοιμ
κτῶμαι κτᾶσθεκτ
μειδιῶ ἐμειδία ἐμειδί
μηχανῶμαι μηχανῷντο μηχαν
ὁρῶ ὁράτωσαν ὁρ
ὁρμῶμαι ὁρμᾶταιὁρμ
πειρῶ πειρῷμιπειρ
περῶ περῷτεπερ
τολμῶ τολμᾷςτολμ