Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους του ενεργητικού αόριστου β' doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. Ὦ παῖ, (μανθάνω, β' εν. προσ.) ὡς ἄφρων εἶ.
2. Μὴ μέλλωμεν, ἵνα μὴ ὁ καιρὸς (παρέρχομαι, γ' εν. υποτ.)
3. Ἡ ναυμαχία (λαμβάνω, οριστ.) ῥᾳδίαν καὶ βραχεῖαν κρίσιν.
4. Οὐδένες πώποτε κρείττους ἡμῶν εἰς ταύτην τὴν χώραν . (εἰσβάλλω, οριστ.)
5. Τίς ἄνθρωπος τὸν βίον ἀλύπως . (διάγω, οριστ.)
6. Εὐδαίμων δὲ καὶ ἄν τις . (ἀποθνῄσκω, υποτ.)
7. (λέγω, προστ.) μοι, ἔφη...
8. Καὶ σὺ υἱὲ καὶ θεὲ μου (παραλαμβάνω, προστ.)
9. Ἐκεῖθεν ἀναστήσαντες ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας (ἄγω, α' πληθ. οριστ.)
10. (ἔρχομαι, προστ. γ' εν.) καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν.