Άσκηση στα απαρέμφατα ενεστώτα μέλλοντα και αόριστου εν. φ. και του ρ. εἰμί

Βρες τις 11 λέξεις που είναι απαρέμφατα. doc

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι απαρέμφατο.

Ἀλέξανδρος καὶ ὁ διδάσκαλος.

Ἀλέξανδρος ο Φιλίππου ἐμάνθανε , , καὶ ὁ γὰρ Φίλιππος ἐβούλετο αὐτὸν , ὥστε τέλειον . Λέγεται δήποτε τὸν διδάσκαλον αὐτὸν χορδήν τινα ἀντ’ ἄλλης. Ἀλέξανδρος δ’ ὅμως λέγει τῷ διδασκάλῳ· «Καὶ τί διαφέρει, ἂν ταύτην ἀντ’ ἐκείνης κρούσω;» ῾Ο δ’ ἀποκρίνεται ὅτι τῷ μέλλοντι οὐδὲν διαφέρει, ἀλλὰ τῷ βουλομένῳ τὰς τέχνας· οὕτω γὰρ ἤλπιζεν αὐτὸν μαλακοῖς λόγοις .