Στις παρακάτω φράσεις να υπογραμμίσετε τις κατηγορηματικές μετοχές και το ρήμα το οποίο συμπληρώνουν: doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Τοὺς ἄρχοντας ὁρᾷς σωφρονεστέρους γιγνομένους.
Η μετοχή συμπληρώνει το ρήμα , που ανήκει στην κατηγορία:
β. Ἀγγέλλω τοὺς Λακεδαιμονίους νενικηκότας.
Η μετοχή συμπληρώνει το ρήμα , που ανήκει στην κατηγορία:
γ. Οἱ Ἀθηναῖοι εὕρισκον Ἄργος μέγα ὄν.
Η μετοχή συμπληρώνει το ρήμα , που ανήκει στην κατηγορία:
δ. Ὁ νεανίας φαίνεται θαυμάζων τὴν τῶν προγόνων ἀρετήν.
Η μετοχή συμπληρώνει το ρήμα , που ανήκει στην κατηγορία:
ε. Παύσασθε λέγοντες λόγους ψευδεῖς.
Η μετοχή συμπληρώνει το ρήμα , που ανήκει στην κατηγορία: