Άσκηση στα ουσιαστικά της β' κλίσης

Βρες τις 37 λέξεις που είναι ουσιαστικά β' κλίσης. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται. κατέβασε την άσκηση

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι ουσιαστικό της β' κλίσης.

Ὁ Περσικὸς στρατὸς ἐπὶ τὰς νήσους τὰς ῾Ελληνικάς.κατὰ τὸ εἰσιν. Ἐν ἐθεράπευον· περιέκλειον δὲ καὶ ἐχώριζον καὶ . ἔνδοξος ἦν , ἡ δὲ . Ὅτε ἐπὶ ἐστράτευε, τὸ πρῶτον ἐπὶ ἀπέβαινεν. Ἐνταῦθα ἔκαιε καὶ ἔφθειρεν. Εἶτα πρὸς ἔφερεν. δ’ ὅμως εἰς ἔφευγον. Τότε ἔπεμπε καὶ ἔλεγε· «Διατὶ οὐκ ἐμένετε ἐν ; οὐκ ἐγιγνώσκετε ὅτι τὸν αὐτὸν καὶ ἡμεῖς θεραπεύομεν;». Οἱ δὲ ἔλεγον· «Σύ, ὡς λέγεις, φίλος ἔκπαλαι ἦσθα · καίτοι δὲ σὺ καὶ οἱ ἄλλοι φίλοι ἦτε, ὅμως δ’ ἐπεβουλεύετε ».