Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στο ίδιο πρόσωπο του άλλου αριθμού doc

ρηματικός τύπος ο άλλος αριθμός ρηματικός τύπος ο άλλος αριθμός
λέγουσι λέγ παρέχει παρέχ
βλαστάνει βλαστάν ἔχειἔχ
φονεύεις φονεύ κρούσομεν κρούσ
λούετελού παύσουσιν παύσ
λύειςλύ ἱκετεύσετε ἱκετεύσ
ἱδρύομεν ἱδρύ ἀριστεύσει ἀριστεύσ
βασιλεύω βασιλεύ θεραπεύσουσιν θεραπεύσ