Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω φράσεων από τον ενεστώτα στον μέλλοντα doc

ρήμα στον ενεστώταστο μέλλοντα
α.῾Ο στρατηγὸς κελεύει θαρσεῖν.κελεύ
β. Οἱ διδάσκαλοι παιδεύουσιν τοὺς μαθητάς. παιδεύ
γ ῾Ημεῖς λύομεν τὰς σπονδάς. λύ
δ.῾Υμεῖς θύετε τοῖς θεοῖς. θύ