Να μεταφέρετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων από τον μέλλοντα στον ενεστώτα doc

Ασκήσεις  Αρχική

ρήμα στο μέλλονταστον ενεστώτα
α.῾Ημεῖς ἀριστεύσομεν. ἀριστεύ
β. Οἱ ἄνθρωποι τοὺς θεοὺς ἱκετεύσουσιν.ἱκετεύ
γ. Οἱ πολέμιοι ἐνεδρεύσουσιν.ἐνεδρεύ
δ.῾Υμεῖς τοξεύσομεν ταύρους ἀγρίους.τοξεύ
ε.῾Ο ἁλιεὺς ἰχθῦς ἁλιεύσει.ἁλιεύ