Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παρακάτω ουσιαστικών και να τα τονίσετε κατέβασε την άσκηση

τὴν ἀνδρ τῇ μ
τῆς βοηθ αἱ χ
τοὺς ἐργ ὦ μαθητ
τῆς βασιλ τῶν ἀθλητ
τῷ ἐργ τοῖς τεχν
τῇ ἰδτῇ ὕλ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός