Να συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού που δίνεται στην παρένθεση κατέβασε την άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

α. Οἱ στρατι (στρατιώτης) ἐν πολλῇ ἀπορ (ἀπορία) εἰσίν.
β. Οἱ νόμοι ἐπιμελοῦνται τῶν πολιτ (πολίτης).
γ. Τὴν πόλιν ὅπλων καὶ βελῶν καὶ σίτου καὶ παρασκευ (παρασκευή) ἁπάσης ἐνέπλησαν.
δ. Οἱ πρεσβ (πρεσβύτης) θαυμάζουσι τὰς ἀρετ (ἀρετή) τῶν νεανι (νεανίας).
ε. Μεγίστης τιμ (τιμή) ἀπολαύουσιν οἱ νικητ (νικητής).