Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα και του μέλλοντα οριστικής doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Οἱ διδάσκαλοι τοὺς νέους παιδεύ /παιδεύ (παιδεύω).
β. Οἱ Ἀθηναίοι παρατά / παρατά (παρατάσσομαι) ἐπὶ τῷ λιμένι
γ. Οἱ πολέμιοι λύ / λύ (λύω) τὰς σπονδάς.
δ. Οἱ χρησμολόγοι τὴν τῶν θεῶν βουλὴν προλέ / προλέ (προλέγω).
ε. Ὑμεῖς τοὺς θεοὺς θεραπεύ /θεραπεύ (θεραπεύω).
στ. Ἡμεῖς τὰς τῶν οἰωνῶν πτήσεις ἐρμηνεύ /ἐρμηνεύ (ἐρμηνεύω).
ζ. Ὑμεῖς πορεύ / πορεύ (πορεύομαι) ὅπου...