Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του αορίστου και του παρακειμένου οριστικής doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Οἱ Ἓλληνες τοῖς οἰωνοσκόποις / (πιστεύω).
β. Ἡμεῖς / (θύω) ἱερεῖα ἐπὶ τῶν βωμῶν.
γ. Οἱ ἱππεῖς τοὺς πολεμίους / (διώκω).
δ. Οἱ σύμμαχοι τοὺς τοξότας ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος / (τάττω).
ε. Οἱ στρατηγοὶ τὰ δέοντα / (κελεύω).
στ. Λακεδαιμόνιοι ἁθροίσαντες τοὺς συμμάχους / (βουλεύομαι).
ζ. Ἡμεῖς / (παύομαι) τοῦ περιτειχισμοῦ.