Να γράψετε τη γενική ενικού των παρακάτω ουσιαστικών άσκηση

τύποςγενική ενικού τύποςγενική ενικού
ἡ πραότης τῆς πραότητ ἡ πόλις τῆς πόλ
ἡ ῥίςτῆς ῥι ἡ δύναμις τῆς δυνάμ
ἡ μάστιξ τῆς μάστι ὁ φύλαξ τοῦ φύλα
ἡ σάλπιγξ τῆς σάλπι ἡ σφραγίς τῆς σφραγῖ
ἡ λαμπάς τῆς λαμπά ἡ βαλβίς τῆς βαλβῖ
ὁ χάλυψ τοῦ χάλυ ὁ ἔρωςτοῦ ἔρω
ὁ Κύκλωψ τοῦ Κύκλω