Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

ουσιαστικόο άλλος αριθμός ουσιαστικόο άλλος αριθμός
τὴν ἀκτίνα τὰς ἀκτῖντοῦ ἀγκῶνος τῶν ἀγκών
τῇ ἀσπίδιταῖς ἀσπίαἱ βαθμίδες ἡ βαθμ
τὴν θυρίδατὰς θυρίδτὴν ποιότητα τὰς ποιότητ
τῷ πίνακιτοῖς πίνατῆς δεξιότητοςτῶν δεξιοτήτ
τοὺς ελαιῶνας τὸν ελαιῶν τῷ αὐχένι τοῖς αὐχέ
τοῦ κήρυκοςτῶν κηρύκτὴν τερηδόνατὰς τερηδόν
τοῦ τάπητοςτῶν ταπήτὦ δαίμονες ὦ δαῖμ