Να συσχετίσετε τους υπογραμμισμένους τύπους υποτακτικής της ομάδας Α΄ με τις σημασίες τους στην ομάδα Β΄ doc

Ασκήσεις  αρχική

α. Ἀναλάβωμεν (= ας εξετάσουμε) οὖν ἐξ ἀρχῆς τίς ἡ κατηγορία ἐστίν.
β. Ὅ σὺ μισεῖς, ἑτέρῳ μὴ ποιήσῃς.
γ. Φέρε δὴ ἴδωμεν (= εμπρός λοιπόν, ας δούμε).
δ. Ποῖ βῶ; Πᾷ στῶ; Τί λέγω; (= Πού να πάω; Πού να σταθώ; Τι να πω;)
ε. Ἄρχων αἱρεῖται (= εκλέγεται) οὐχ ἵνα ἑαυτοῦ καλῶς ἐπιμελῆται,
ἀλλ’ ἵνα καὶ οἱ ἑλόμενοι  δι’ αὐτόν εὖ πράττωσιν (= να ευτυχούν).
στ. Ἐάν τις τοὺς τάφους τῶν γονέων μὴ κοσμῇ (= δεν τιμά),
καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις.