Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στον αόριστο διατηρώντας ίδια την έγκλιση, τον αριθμό και το πρόσωπο doc

Ασκήσεις  αρχική

Ὅστις μή πιστεύῃ πιστεύ ἡμεῖς βλάπτωμεν βλά
οὗτοι ἱκετεύωσιν ἱκετεύσύ ἑρμηνεύῃςἑρμηνεύ
ἡμεῖς κελεύωμεν κελεύὑμεῖς θεραπεύητεθεραπεύ