Να βρείτε τη μορφή της απρόσωπης σύνταξης (απρόσωπο ρήμα ή απρόσωπη έκφραση) doc

Ασκήσεις  αρχική

α. Τῶν ἀγαθῶν χρὴ τοὺς νέους ὀρέγεσθαι.
β. Τοὺς βασιλέας δεῖ φιλανθρώπους εἶναι.
γ. Τῷ ἄρχοντι ἔξεστι (= είναι δυνατόν) τοῖς νόμοις χρῆσθαι.
δ. Ἀνάγκη ἐστὶ ὑμῖν μάχεσθαι.
ε. Καιρός ἐστι ἀποπλεῖν.
στ. Δυνατόν ἐστιν τῷ στρατηγῷ αἱρεῖσθαι τὰ συμφέροντα.