Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος: doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Ἡ μὲν φύσις, ἂν (εἰμί, υποτ. ενεστ.) πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται.
β. Ἐὰν σὺ ἀριστεύ (ἀριστεύω, υποτ. αορ.), ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα.
γ. Ἐὰν ὑμεῖς ταῦτα πρά (πράττω, υποτ. αορ.), εὐθὺς ὑμῖν στρατιώτας πέμψομεν.
δ. Παιδεύ (παιδεύω, α΄ πληθ. υποτ. αορ.) τὸν ἀπαίδευτον.