Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο της υποτακτικής ενεστώτα τον ρ. εἰμί doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Ὅταν σὺ τῶν ἀλόγων θηριωδέστερος , τότε φίλων ἔρημος γίγνῃ.
β. Ὄνειδος (= ντροπή) αἰσχρός βίος ὅμως, κἄν (= ακόμα και αν) ἡδύς .
γ. Ἱκανοί εἰσιν οἱ θεοί τοὺς μικρούς, κἂν ἐν δεινοῖς (= σε κινδύνους) , σώζειν εὐπετῶς (= εύκολα).
δ. Ἀνὴρ πονηρὸς δυστυχεῖ, κἄν εὐτυχὴς .