Να συμπληρώσετε τους τύπους ευκτικής των χρόνων που λείπουν διατηρώντας το πρόσωπο του τύπου που δίνεται: doc

Ασκήσεις  Αρχική 

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος
πράττοιςπράπρά
κελεύκελεύσοιτε κελεύ
συμβουλεύ συμβουλεύσοιενσυμβουλεύ
φυλάττφυλάφυλάξαιμεν