Να μετατρέψετε τις παρακάτω ευκτικές ενεστώτα σε ευκτικές αορίστου στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο πρόσωπο doc

Ασκήσεις  Αρχική   

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
Ενεστώτας Αόριστος
οὗτος λατρεύοιοὗτος λατρεύ
οὗτοι ἱκετεύοιεν οὗτοι ἱκετεύ
σὺ ἑρμηνεύοις σὺ ἑρμηνεύ
ἡμεῖς τάττοιμεν ἡμεῖς τά
ὑμεῖς θεραπεύοιτε ὑμεῖς θεραπεύ