Να συμπληρώσετε τον κατάλληλο τύπο της αναφορικής αντωνυμίας ὅς, ἥ, ὅ στις παρακάτω προτάσεις: άσκηση

α. Τὸ χωρίον, παρὰ τὸν ποταμόν κεῖται, κατάφυτόν ἐστι.
β. Οὗτοι τῶν στρατηγῶν ἄριστοί εἰσιν, (δοτ. πληθ. αρσ. = στους οποίους) οἱ στρατιῶται μάλιστα πείθονται.
γ. Αἱ πόλεις, ἀτείχιστοί εἰσιν, ῥαδίως ἁλίσκονται (= κυριεύονται).
δ. Τῶν ποταμῶν τινες, πολὺν ῥόον (= δυνατό ρεύμα) ἔχουσιν, οὐ διαβατοί εἰσι.
ε. Τὰ δῶρα ταῦτα, μοι ἔδωκας, πολυτελῆ εἰσιν.
στ. Μέμνησαι τῶν λόγων, ἤκουσάς μου;