Να συμπληρωθεί ο κατάλληλος τύπος των αντωνυμιών ὅσπερ και ὅστις, ώστε να συμφωνεί με τα ουσιαστικά άσκηση

Ασκήσεις  αρχική

 
ουσιαστικόὅσπερ ὅστις
πολίτην
πόλεων
γονεὺς
ἰατροῖς
ἄνθρωποι
δῶρον