Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της ευκτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί doc

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
Εἴθε παῖς ἐμὸς καλὸς κἀγαθὸς
Σύ, ὦ θεοί, εὐτυχὴς
Δοῦλοι εὐπειθεῖς ἡμῖν ἄν , εἰ κρατοῖμεν.
, ὦ στρατιῶται, μνήμονες τῆς
τῶν προγόνων ἀρετῆς.