Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στο ζητούμενο πρόσωπο της ευκτικής αορίστου και παρακειμένου doc

Ασκήσεις  Αρχική

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
πρόσωπορήμα αόριστος παρακείμενος
περιφραστικός
παρακείμενος
 μονολεκτικός
οὗτος κωλύωκωλύ / κωλύκεκωλυκώς κεκωλύκ
θύω θύ / θύτεθυκώς τεθύκ
σχολάζωσχολά / σχολάἐσχολακώς ἐσχολάκ
οὗτοικρύπτω κρύ / κρύκεκφρυφότες / κεκρύφ
γράφω γρά / γράγεγραφότες / γεγράφ
ἀθροίζωἀθροί / ἀθροίἠθροικότες / ἠθροίκ